O projekcie

/O projekcie
O projekcie2021-03-22T13:19:57+02:00

Dowiedz się więcej na temat projektu

Jeżeli nie możesz samodzielnie odczytać strony lub samodzielnie odczytać lub wypełnić formularza rekrutacyjnego lub innych dokumentów Organizator lub wskazany pracownik odczyta Ci dowolną zawartość związaną z projektem oraz pomoże wypełnić/wysłać dokumenty. Zgłoś się do Biura Projektu jeżeli potrzebujesz tego rodzaju pomocy.

Projekt jest w pełni dostępny dla osób z rożnymi rodzajami niepełnosprawności: zapewniany usługę tłumacza migowego, placówka żłobka jest dostępna z poziomu wejścia, wejście zaopatrzono w elementy kontrastowe, wszystkie progi mają szerokość co najmniej 90 cm.

Projekt Nowy żłobek w Krakowie – radosne dzieci – aktywni rodzice współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Organizator i miejsce realizacji projektu

Organizatorem projektu jest pan Jakub Wróblewski, właściciel żłobka Malinowy Domek. Projekt realizowany jest w budynku placówki w Krakowie przy ulicy Orlińskiego 3.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia 2020 roku do końca lutego 2021 roku, w tym:

 • wykonanie prac dostosowawczych i zakup wyposażenia (od kwietnia 2020 do września 2020 roku)
 • opieka nad dziećmi (od pa2dziernika 2020 roku do końca lutego 2021 roku)

Cele i planowane efekty projektu

Głównym celem projektu jest powrót/wejście na rynek pracy/utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej 27 rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Krakowa oraz okolic, poprzez utworzenie 35 nowych miejsc opieki w żłobku znajdującym się w Krakowie przy ul. Orlińskiego 3. Wsparciem objętych zostanie 35 osoba zamieszkałych/pracujących/uczących się w Krakowie lub okolicy, w tym:

 • 32 osoby pracujące opiekujące ssie dzieckiem do lat 3, którym wsparcie w projekcie umożliwi utrzymanie zatrudnienia lub pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, tj. przebywaj4ce na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim
 • 3 osoby bezrobotne (pozostaj4ce bez pracy)/bierne zawodowo (w tym na urlopie wychowawczym), zmuszone dotychczas do zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem ze względu na brak dostatecznej liczby podmiotów instytucjonalnych

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 522.173,69 PLN, w tym:

 • dofinansowanie ze środków unijnych — 441.173,69 PLN
 • wkład własny — 81.000,00 PLN

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Wypełnij formularz i stań się uczestnikiem!

Kandydatem do projektu, w którym miejsca opieki żłobkowej dofinansowane są z EFS może być wyłącznie rodzic/opiekun prawny dziecka w wieku do lat 3.

Wysokość miesięcznej opłaty z tytułu udziału w projekcie wynosi 432,00 PLN i zawiera:

 • opiekę nad dzieckiem do 10 godzin dziennie
 • pełne wyżywienie
 • zajęcia dodatkowe

Zapoznaj się z planem rekrutacji i skompletuj niezbędne załączniki (wydane co najwyżej w okresie ostatnich 3 miesięcy).

ZAMOWIENIA W PROJEKCIE

Sekcja przeznaczona dla podmiotów świadczących usługi dla żłobków.

Organizator Projektu ogłasza zapytania ofertowe (dotyczy procedur rozeznania rynku i zasady konkurencyjności).

Zapytanie ofertowe nr 1/KONK/0187 Adaptacja lokalu na potrzeby placówki żłobkowej w ramach projektu Nowy żłobek w Krakowie – radosne dzieci – aktywni rodzice o numerze RPMP.08.05.00-12- 0187/19

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu.

 • Data publikacji: 2020-06-09
 • Termin składania ofert: 2020-06-25
 • Ogłoszenie w bazie konkurencyjności: tak
 • Zobacz treść
 • Złóż ofertę
 • Status: rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 2/KONK/0187 „ZAKUP WYPOSAZENIA” w ramach projektu Nowy żłobek w Krakowie – radosne dzieci – aktywni rodzice o numerze RPMP.08.05.00-12-0187/19

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia.

 • Data publikacji: 2020-07-29
 • Termin składania ofert: 2020-08-05
 • Ogłoszenie w bazie konkurencyjności: tak
 • Zobacz treść
 • Złóż ofertę
 • Status: rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ROZ/0187 – prowadzone w celu rozeznania rynku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej.

 • Data publikacji: 2020-09-11
 • Termin składania ofert: 2020-09-25
 • Ogłoszenie w bazie konkurencyjności: nie
 • Zobacz treść
 • Złóż ofertę
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Status: rozstrzygnięte