ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające

Śpiew, taniec, ruch, wspólne muzykowanie i słuchanie, owocuje u dzieci rozwijaniem muzykalności, poczucia rytmu i koordynacji słuchowo-ruchowej. Ponadto kształtuje spostrzegawczość, refleks, rozwija wyobraźnię, wrażliwość oraz twórcze myślenie. Śpiew, zabawy muzyczno-ruchowe doskonalą pamięć muzyczną i rozwijają pamięć ogólną. Dzięki śpiewaniu dzieci łatwiej opanowują prawidłową wymowę. Gra na instrumentach rozwija sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową - bardzo ważne przy nauce pisania. Zajęcia te wywierają korzystny wpływ na wszystkie sfery rozwoju dziecka: intelektualną, ruchową, emocjonalną oraz społeczną. A wszystko to w atmosferze radości i zabawy.

Wpływ rytmiki na muzyczną aktywność dziecka odbywa się poprzez dostosowane dla poszczególnych grup wiekowych elementy:
1. ćwiczenia i zabawy słuchowo-ruchowe
2. ćwiczenia słuchowo-głosowe
3. improwizacje ruchowe, głosowe i instrumentalne
4. słuchanie muzyki
5. śpiewanie piosenek
6. grę na instrumentach perkusyjnych
7. interpretacje ruchowe piosenek i utworów muzycznych
8. łatwe tańce ludowe

Celem kształcenia jest:
1. kształcenie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej
2. rozwijanie poczucia rytmu, poczucia metrycznego i tempa
3. rozwijanie wrażliwości na elementy muzyczne, takie jak: tempo, dynamika, artykulacja, melodia, forma
4. rozróżnianie barw instrumentów
5. doskonalenie aparatu mowy
6. kształcenie motoryki i prawidłowej postawy

Gimnastyka korekcyjna

Wcześnie wykryte zmiany w sylwetce lub tendencje do nieprawidłowości można wyeliminować poprzez systematyczne ćwiczenia dostosowane do określonej wady, wieku i możliwości dziecka. Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna spełnia właśnie te zadania.

Ćwiczenia korekcyjne kształtują nawyk prawidłowej postawy, eliminują wady zauważone, przeciwdziałają tendencjom do powstawania zmian strukturalnych w układzie kostnym i mięśniowym. W zajęciach uczestniczą dzieci skierowane na nie po uprzednim badaniu postawy ciała, dzieci z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym istnienie wady oraz dzieci zapisane na zajęcia na indywidualną prośbę rodziców.

Zajęcia twórczo – kreatywne

Plastyka to jedna z najbardziej lubianych przez dzieci form aktywności. Nic dziwnego, ponieważ pozwala: dać wyraz własnej kreatywności, widzieć postępy podczas tworzenia oraz gotowe dzieło, a wreszcie - pochwalić się nim rodzicom. Odkrywanie w sobie uzdolnień skłania dzieci do ich rozwijania oraz poprawia samoocenę. Myślenie twórcze, na którym dzieci koncentrują się podczas zajęć, przyda się nie tylko artystom. Pozwala planować własne działania i szukać niekonwencjonalnych rozwiązań. Jednocześnie u małego człowieka rozwija się percepcja, wyobraźnia, zmysł estetyczny oraz umiejętności posługiwania się narzędziami takimi jak flamastry, pędzle, nożyczki.

Na warsztatach zapoznamy dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi (malowanie, wycinanie, naklejanie, lepienie), umożliwimy wykorzystanie wielu materiałów oraz nauczymy samodzielnego tworzenia efektownych dekoracji z powszechnie dostępnych materiałów.

Zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori

Głównym założeniem pedagogiki Marii Montessori jest wszechstronny rozwój dziecka i harmonijna współpraca z otoczeniem. Autorka zaznacza bowiem, że „wszystko, co nas otacza, jest częścią wszechświata i razem stanowimy całość”. Wynika z tego, iż każdy człowiek, nawet najmłodszy ma znaczący wpływ na jakość życia. Głównym założeniem idei Marii Montessori jest więc zaakcentowanie pozycji dziecka w społeczeństwie. W celu stworzenia optymalnych warunków rozwoju, bierze się pod uwagę trzy główne elementy metody:

  • Dziecko, które jest zawsze w centrum. Rozwija się według własnego rytmu oraz indywidualnych możliwości. Nieistotny jest jego wiek, lecz poziom wiedzy i umiejętności.
  • Nauczyciel, stojący w cieniu, ale zawsze gotowy do udzielenia pomocy. Uważny obserwator, śledzący pracę dziecka. Partner i przewodnik, który idzie z nim naprzód. Prawdziwy przyjaciel.
  • Otoczenie, zorganizowane w sposób odpowiadający potrzebom dziecka w poszczególnych stadiach rozwoju. Środowisko, w którym będzie się ono czuło swobodnie i bezpiecznie. Atmosfera ciszy i spokoju, brak pośpiechu i rywalizacji.

W toku zajęć wykorzystuje się fundamentalne założenia pedagogiki Marii Montessori, które brzmią następująco:

  1. Dziecko i jego praca powinny być uszanowane.
  2. Dziecko uczy się całym ciałem. Aby stać się pełnowartościowym człowiekiem musi rozwijać się motorycznie, emocjonalnie, społecznie, duchowo i intelektualnie.
  3. Dziecko uczy się przez aktywną pracę i własne doświadczenie.

Wykorzystanie tej metody od najmłodszych lat w procesie wychowania, pozwoli na zrównoważony rozwój dziecka. Nauczy się ono samodzielności, cierpliwości, zrozumienia, szacunku do świata i wrażliwości na potrzeby innych. Będzie potrafiło się wyciszyć i odprężyć. Większą uwagę zwróci na porządek w otoczeniu, który da poczucie bezpieczeństwa i wewnętrznej harmonii. Dziecko poczuje się wolne i w pewien sposób odpowiedzialne za swoje czyny. Wszystkie te cechy uczynią je bardziej odpornym na wyzwania, przygotują do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i pozwolą radzić sobie we współczesnym świecie.

Zajęcia z psem terapeutą – DOGOTERAPIA

Zajęcia prowadzone między innymi w celu wzmacniania efektywności edukacji i indywidualnego rozwoju oraz opanowania umiejętności aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym. Zajęcia polegają na nawiązaniu więzi psychicznej ze zwierzęciem, co pozytywnie wpływa na rozwój małego dziecka. Kontakt z psem daje poczucie bezpieczeństwa i radość. Postawa psa, cechy i zachowanie stymulują do zwiększenia wysiłku fizycznego i psychicznego podczas ćwiczeń, wydłużenia czasu koncentracji i wykonywania danego działania.

Psycholog w Malinowym Domku otacza opieką wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Psycholog organizuje i prowadzi różne formy pomocy indywidualnej zgodnie z bieżącymi pogrzebani zgłaszanymi przez nauczycieli i rodziców. Dla rodziców Pani psycholog prowadzi dyżur 1 raz w tygodniu.

Logopeda w naszym przedszkolu prowadzi badania wstępne (diagnozę) w celu ustalenia stanu mowy dzieci na początku roku szkolnego. Po przeprowadzeniu diagnozy organizowana jest indywidualna terapia logopedyczna dzieci.

Pedagog – terapeuta otacza opieką wszystkie dzieci wymagające dodatkowej pomocy oraz wspiera dzieci uzdolnione. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy indywidulanej zgodnie z bieżącymi potrzebami.